نادرست

آیا دانشگاه‌های ایران آزادترین در دنیا هستند؟