برو به محتوای اصلی
مقاله‌ :

بررسی وعده‌های حسن روحانی در سفر استانی به ایلام

بـا آغـاز دومیـن سـال ریاسـت جمهـوری حسن روحانـی، گـروه پژوهـش روحانی‌سـنج تصمیـم گرفتـه اسـت تـا بـا بررسـی وعده‌های اسـتانی، نحـوه‌ی پیگیری ایـن وعده‌هـا را در قالب سـری گزارش‌هایی بسـنجد. ایـــن گزارش‌ها را بـا بررسـی وعده‌های مربــوط به استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان نخسـتین مقصدهـای سفرهای آقای روحانی آغـاز کردیم و اکنـون گزارش اسـتان ایـلام را تقدیـم می‌کنیم. به تدریج و به ترتیب گزارش‌های اسـتان‌های بعدی را منتشر خواهیم کرد.

متن کامل گزارش ایلام

Screen Shot 2016-03-22 at 3.39.32 PM

مشارکت کنید

آیا به نظر شما وضعیت وعده‌ای باید تغییر کند؟

اگر فکر می‌کنید وعده‌ای احتیاج به به‌روزرسانی یا تغییر وضعیت دارد می‌توانید با ما درمیان بگذارید.

متاسفانه این فرم احتیاج به یک مرورگر مجهز به JavaScript به‌روز شده دارد.