برو به محتوای اصلی
مقاله‌ :

بررسی وعده‌های روحانی در استان سیستان و بلوچستان

یـک سـال و انـدی از آغـاز ریاسـت جمهـوری حسـن روحانـی میگـذرد. در طـول ایـن مـدت روحانی‌سنج عملکـرد دولـت یازدهم وکیفیت پیگیری وعـده های رییس جمهور و کابینه‌اش را بـه دقـت نظـارت کرده اسـت.

ایـن پـروژه کارش را بـا بررسـی پیگیـری وعده‌های انتخاباتی حسـن روحانی آغـازکـرد و پــس از صد روز نخست، وعده‌های پس از انتخابات رییــس جمهــور و اعضــای کابینـه‌اش را نیـز بـه وب سـایت اضافـه کـرد و نحـوه پیگیـری آنـان را زیـر نظـر گرفـت.

هماننـد سـلف خـود، حسـن روحانی نیـز بازدید از اسـتان‌های کشـور را در برنامـه کاری خـود قـرار داد و تاکنـون بـه چندیـن سـفر اسـتانی رفتـه اسـت و وعده‌هایی مختـص آن اسـتان را مطـرح کـرده اسـت.

بـا آغـاز دومیـن سـال ریاسـت جمهـوری روحانی، گروه پژوهش روحانی‌سنج تصمیـم گرفته است تـا بـا بررسی وعده‌های استانی، نحوه‌ی پیگیری ایـن وعده‌ها را در قالب سـری گزارش‌هایی بسنجد.

ایــن گزارش‌ها را بــا بررســی وعده‌های مربــوط بــه اســتان خوزســتان و هرمــزگان مقصدهای نخسـتین سـفرهای روحانی آغازکردیم و اکنون گزارش اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان را تقدیـم می‌کنیـم. بـه تدریـج و بـه ترتیـب گزارش‌های اسـتانهای بعدی را منتشـر خواهیـم کرد.

متن کامل گزارش سیستان و بلوچستان

مشارکت کنید

آیا به نظر شما وضعیت وعده‌ای باید تغییر کند؟

اگر فکر می‌کنید وعده‌ای احتیاج به به‌روزرسانی یا تغییر وضعیت دارد می‌توانید با ما درمیان بگذارید.

متاسفانه این فرم احتیاج به یک مرورگر مجهز به JavaScript به‌روز شده دارد.