بررسی وعده‌های حسن روحانی در استان اردبیل

بیش از دو سال است که گروه پژوهش روحانی‌سنج تصمیم گرفته اسـت تـا بـا بررسی وعده‌های استانی حسن روحانی، نحوه‌ی پیگیری ایـن وعده‌ها را در قالب سری گزارش‌هایی بسنجد. پیش از این، گزارش‌ها‌یی در بررسـی وعده‌های مربوط به استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان، ایلام، لرستان و چهارمحال بختیاری نخسـتین مقصدهای سفرهای آقای روحانی آغاز کردیم و اکنون گزارش اسـتان اردبیل را تقدیم می‌کنیم. به تدریج و بــه ترتیب گزارش‌های استان‌های بعدی را منتشر خواهیم کرد.

Screen Shot 2015-11-11 at 6.41.49 PM

متن کامل گزارش استان اردبیل