بررسی وعده‌های حسن روحانی در استان چهارمحال و بختیاری

بیش از یک‌ سال است که گروه پژوهش روحانی‌سنج تصمیم گرفته اسـت تـا بـا بررسی وعده‌های استانی حسن روحانی، نحوه‌ی پیگیری ایـن وعده‌ها را در قالب سری گزارش‌هایی بسنجد. پیش از این، گزارش‌ها‌یی در بررسـی وعده‌های مربوط به استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان، ایلام و لرستان نخسـتین مقصدهای سفرهای آقای روحانی آغاز کردیم و اکنون گزارش اسـتان چهارمحال بختیاری را تقدیم می‌کنیم. بــه تدریـج و بــه ترتیب گزارش‌های استان‌های بعدی را منتشـر خواهیم کرد.

متن کامل گزارش چهارمحال و بختیاری

Screen Shot 2015-09-16 at 5.39.08 PM