بررسی وعده‌های حسن روحانی در استان لرستان

نزدیک به یک‌ سال است که گروه پژوهش روحانی‌سنج تصمیم گرفته اسـت تـا بـا بررسـی وعده‌های اسـتانی حسن روحانی، نحوه‌ی پیگیری ایـن وعده‌ها را در قالب سری گزارش‌هایی بسنجد. پیش از این گزارش‌ها‌یی در بررسـی وعده‌های مربوط به استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان و ایلام نخسـتین مقصدهای سفرهای آقای روحانی آغازکردیم و اکنون گزارش اسـتان لرستان را تقدیم می‌کنیم. بــه تدریـج و بــه ترتیب گزارش‌های استان‌های بعدی را منتشـر خواهیم کرد.

متن کامل گزارش لرستان

Screen Shot 2015-06-24 at 3.41.17 PM