گزارش یکساله روحانی‌سنج

یک سال پس از استقرار دولت یازدهم، کارنامه حسن روحانی در پیگیری یا اجرای وعده‌هایش، ترکیبی از موفقیت‌ و شکست است. روحانی‌سنج که برای نمایش کیفیت پیگیری وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی آغاز به کار کرده بود، در طول یک سال گذشته عملکرد دولت یازدهم را بررسی و تحلیل کرده است. گزارش پیش روی شما حاصل  یک سال نظارت و ارزیابی‌های گروه تحقیق روحانی‌سنج است.ء

گزارش یک ساله روحانی‌سنج- دانلود