گزارش صد روزه روحانی‌سنج

گزارش صدروزه‌ی روحانی‌سنج

گزارش پیش رو نگاهی است به ریاست جمهوری روحانی طی 100 روز نخست پروژه‌ی روحانی‌سنج، از 12  مرداد تا 21 آبان 1392. این گزارش علاوه بر تجزیه و تحلیل‌های جدید،  پژوهش تازه‌ای در مورد درخواست‌های مردمی برای تغییر ارائه می‌کند که توسط گروه‌های جامعه مدنی، دانشگاهیان و چهره‌های برجسته ایرانی در داخل ایران از رییس جمهور روحانی صورت گرفته است.